+ dodaj ogłoszenie
osobowe (101)
dostawcze (3)
ciężarowe (3)
motocykle (10)
inne pojazdy (1)
części (7)

Regulamin

I Zasady ogólne

1) Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu www.OgloszeniaZaDarmo.pl i www.OgłoszeniaZaDarmo.pl
2) Korzysztanie z usług serwisu jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów regulaminu
3) Z serwisu mogą korzystać osoby fizyczne które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
4) Rejestracja użytkownika dokonywana jest po poprawnym wypełnieniu oraz zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego
5) Akceptując swoje dane w procesie rejestracji przyszły użytkownik potwierdza zgodność podanych danych ze stanem faktycznym oraz stwierdza, iż zapoznał się  i akceptuje warunki regulaminu
6) Jakiekolwiek próby włamania do serwisu, złamania haseł lub kodów oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z regulaminem, skutkują konsekwencjami prawnymi.
7) Serwis zastrzega sobie prawo do edycji lub usuwania ogłoszeń naruszających zasady niniejszego regulaminu bez wcześniejszego informowania ogłoszeniodawcy
8) Serwis nie może zapewnić że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze a także nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z serwisu zatem użytkownik dokonuje transakcji na własne ryzyko.
9) Zabrania się korzystania z kont innych użytkowników oraz odstępowania swojego konta innym osobom.
10) Zabronione jest wprowadzanie do obrotu towarów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
11) Zabronione jest wykorzystywanie serwisu do dystrybucji wszelkich materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obrazliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
12) Serwis nie bierze udziału w sporach powstałych pomiędzy użytkownikami serwisu
13) Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez użytkowników serwisu, działa jedynie jako pośrednik kojarzący obie strony transakcji
14) Serwis nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń, ich prawdziwość i rzetelność a także nie ponosi odpowiedzialności za treść komunikatów przesyłanych przez internautów za pośrednictwem formularzy kontaktowych
15) Serwis nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystywanie danych znajdujących sie w treści ogłoszenia przez osoby trzecie a także za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji.
16) Serwis nie odpowiada za brak dostępu do danych spowodowany siłą wyższą, awarią łącz internetowych bądz serwera
17) Serwis nie odpowiada za utracone dane wysłane przez użytkownika
18) W przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanego Materiału Użytkownika lub wizerunku osobistego osób trzecich, Użytkownik
www.OgloszeniaZaDarmo.pl przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań jak również przystąpi do ewentualnego postępowania w miejsce Administratora lub obok niego
19) Wszelkie problemy techniczne prosimy zgłaszać pod adres e-mail: kontakt@
OgloszeniaZaDarmo.pl
20) www.OgloszeniaZaDarmo.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników - aktualna wersja regulaminu będzie każdorazowo dostępna na stronach internetowych serwisu.
21) Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronach internetowych serwisu.
22) Każdy użytkownik korzystający z serwisu oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i go akceptuje.
23) Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, który reklamuje serwis konkurencyjny lub którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla serwisu

II Ogłoszenia

1) Ogloszenia w serwisie będa wyświetlane przez okres 28 dni od daty aktywacji, z możliwoscią przedłużenia.
2) Treść oferty powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.
3) Zabrania się zamieszczania ogłoszeń o treści naruszającej prawo lub dobre obyczaje.
4) Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za aktualność prezentowanych ogłoszeń.
5) Dodawanie ogłoszeń w serwisie jest możliwe zarówno dla zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych użytkowników i nie wymaga żadnych opłat
6) Zabrania się w treści ogłoszeń stosowania jakichkolwiek form reklamy.
7) Jeśli ogłoszenie nie pojawi się w serwisie z powodów niezależnych od Właściciela serwisu, ten nie ponosi odpowiedzialności wobec Ogłoszeniodawcy.
8) Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do treści zawartych w Ogłoszeniu i wyraża zgodę na ich publikowanie (w tym modyfikowanie) przez  administartora
www.OgloszeniaZaDarmo.pl
9) Serwis zastrzega sobie prawo do redakcji wszystkich rodzajów ogłoszeń polegającej na przypisaniu ich do odpowiedniego działu, zmianie nagłówka, korekcie językowej, usunieciu zdjecia. Redakcja serwisu nie ustala z Ogłoszeniodawcą zmian ani nie informuje o ich poczynieniu.
10) Formularz kontaktu ze sprzedawcą może być wykorzystany do uzyskania dodatkowych informacji na temat przedmiotu ogłoszenia. Zabrania się wykorzystywania formularza kontaktu do przesyłania reklam, spamu, treści obrazliwych i innych nie dotyczących ogłoszenia.
11) Przedłużenie aktywności ogłoszenia możliwe jest poprzez panel administracyjny.
12) Zabrania się zamieszczania wielu identycznych ofert.
13) Zabrania się zamieszczania ogłoszeń niezwiązanych z tematyką serwisu.
14) Zabrania się zamieszczania w ogłoszeniu zdjęć niezwiązanych z treścią ogłoszenia.
15) Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszen które łamią regulamin serwisu,
16) W wypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia narusza postanowienia niniejszego regulaminu
www.OgloszeniaZaDarmo.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego ogłoszenia.
17) W szczególnych przypadkach, nie wynikających z niniejszego regulaminu, Właściciel serwisu
www.OgloszeniaZaDarmo.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyn.

III Dane osobowe

1) Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług lub uruchomienia nowych usług w tym nowej strony www i wykorzystania w nich danych użytkowników.
2) Użytkownik uznaje, ze całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, konta użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami serwisu należą do serwisu.
3) Administratorem loginu i hasła jest własciciel serwisu. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich usuniecia. Podanie danych jest dobrowolne.
4) Zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 Dz.U. 133 poz. 883 użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego loginu i hasła oraz na ich umieszczenie w naszej bazie
5) Każdy użytkownik może żądać usunięcia swojego konta co jest jednoznaczne z rezygnacją z korzystania z zasobów serwisu. W celu usuniecia konta nalezy wysłac email z prośba o usuniecie na naszego meila kontakt@
OgloszeniaZaDarmo.pl

 IV Postanowienia końcowe

1) Właściciel serwisu może bez powiadamiania użytkownika zawiesić działalność serwisu
2) Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika który łamie
którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, który reklamuje serwis konkurencyjny lub którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla serwisu
samochód sprzedaż     auto scout     drobne ogłoszenia     motoryzacyjne    
Copyright © 2012 OgloszeniaZaDarmo.pl
kontakt    |    reklama    |    regulamin